Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

1. Níže psané obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ixs-sport.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.  


2. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. 

Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. 

2. Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

3. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

4. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 

Ochrana osobních údajů kupujícího

1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.ixs-shop.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.  


2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze on sám, popř. přesně určení a zaškolení pracovníci prodávajícího. 

3. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu. 

4. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění. 

5. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“. 

6. Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze jemu samému, přesně určeným pracovníkům prodávajícího, popř. dalším lidem ze zákona uvedených (např. pracovníci finančního úřadu apod.). 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

1. Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchod www.ixs-sport.cz, jsou závazné.

2.Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím tj. okamžikem, kdy je doručen e-mail s výpisem z objednávky. 

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.  


4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. 

5. Ceny za dopravu kupující neplatí při odběru zboží nad 1000,- CZK (platí pro přepravu do ČR) / 111€ (platí pro přepravu do SR).

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. 

7. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů). 

8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. 

9. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně vypovědět kupní smlouvu / zrušit objednávku. 

Zaslání zboží

Dodací lhůta

1. Zboží Vám doručíme do 7 pracovních dní pokud je na skladě, v opačném případě do 20 pracovních dní. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnost, že zboží momentálně není skladem, budete informováni e-mailem nebo telefonicky.

2. U většiny produktů je psáno, zda-li je zboží skladem. Do skladových zásob se započítávají sklady v Praze, Českém Meziřičí (CZ), Sursee (CH), Müllheim (DE).

Způsob dopravy a možnosti platby


1. Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. 

2. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání a vyhrazujeme si právo přidat další vícenáklady. 

Převzetí zboží


1. Zboží lze převzít osobně v adrese provozovny po domluvě.  


2. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 

3. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce. 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

1. Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.5., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit v sídle provozovny je 15.5.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.


2. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený, nejlépe v původním obalu spolu s původním dokladem.  


3. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.  


4. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.  


5. Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět. V případě, že zákazníkovi nebylo účtováno poštovné při zaslání zboží dodavatelem (Objednávka a uzavření kupní smlouvy, bod 5.), bude zákazníkovi vrácená částka ponížena i o částku dopravy od dodavatele.


6. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 8 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

Záruční podmínky a reklamace


1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.  


2. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje se na 60 dní.  


3. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem v ČR.

Slevy

1. Slevu ve výši 5% ze základního ceníku poskytneme každému Spotřebiteli, který:

a, nakupoval ať v kamenném obchodě nebo prostřednictvím internetu u naší společnosti během posledních 6. měsíců. Dobu nezaokrouhlujeme, pokud tedy Spotřebitel nakoupil 18. ledna, má právo na slevu, uskuteční-li nákup do 18. července včetně. Tuto skutečnost musí Spotřebitel prokázat kopií daňového dokladu, který obdržel při posledním nákupu.
b, je naším fanouškem na našem facebookovém profilu. Tuto skutečnost musí Spotřebitel dokázat zasláním svého nicku ke kontrole.
c, má na svém motocyklu, nebo automobilu samolepku iXS. Samolepka musí být umístěna na viditelném místě. Tuto skutečnost musí Spotřebitel prokázat zasláním fotografie, popř. příjezdem k našemu showroomu. Samolepky jsou ve všech výrobcích iXS a na požádání je zasíláme zdarma.

2. O slevu si musí zákazník říct/napsat. Sleva není poskytována automaticky.

3. V případě sporu, nebo nedostatečného prokázání nároku Spotřebitele na slevu má právo Prodávající slevu neudělit.

4. Sleva není poskytována z výše poštovného.

5. Slevy se nesčítají. Pokud bude mít Spotřebitel samolepku na svém motocyklu a zároveň bude náš fanoušek na facebooku, má stále nárok na slevu ve výši 5%.

6. Slevy se poskytují i na zboží v akcích a výprodejích.

7. Slevu nelze poskytnout prostřednictvím dalšího prodejce - dealera našich značek. Jedná se hlavně o případ, kdy si Spotřebitel zvolí vyzvednutí zboží u našeho prodejce. Naši prodejci mohou mít své vlastní slevové programy.

8. Sleva platí pouze na iXS motocyklové zboží. 

Závěrečná ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.   

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.ixs-sport.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. listopadu 2015